Temel Marksizm teorisini anlamak komünistler için zorunlu bir derstir

Temel Marksizm teorisini anlamak komünistler için zorunlu bir derstir

Xi Jinping

Editörün notu: Çin Komünist Partisi 19. Merkez Komitesi 5. Kolektif Çalışma Toplantısı 23 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping'in Komünist Manifesto'nun yazılmasının 170, Bilimsel Sosyalizm'in kurucusu Karl Marks'ın doğumunun ise 200. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşma Çin Komünist Partisi'nin teorik yayın organı Qiushi tarafından yayımlandı. China News Portal'ın İngilizce olarak aktardığı konuşma Türkçeye Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi tarafından kazandırılmıştır. İki bölüm halinde yayımlayacağımız Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşması dikkatinize sunuyoruz:

Marksizmin temel teorisini öğrenmek Komünistler için zorunlu bir görevidir. Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Merkez Komite tarihsel materyalizmin temel prensipleri, metodolojisi, diyalektik materyalizm ve Marksist politik ekonomi üzerine çalışmalar yürüttü.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Komünist Manifesto üzerinde çalışmasının amacı, klasiklere geri dönmek, Marksizmin doğruluktan gelen gücünü anlamak ve Marksist parti teorisinin kaynağını yeniden anlamaktır. Marksizmin temel prensiplerini kullanarak Parti'nin yeteneklerini geliştirecek ve bu sayede modern Çin'in karşı karşıya kaldığı pratik sorunları çözeceğiz.

Burada bulunan tüm yoldaşlar Komünist Parti Manifestosu'nu daha önce okudular. Klasiklere geri döndüğümüz bugünlerde hâlâ kendimizi yeniden eğitiyor ve Manifesto'dan esinleniyoruz. Bu çalışmaların birleşimi olarak anlayışımızın üç temel prensibi hakkında konuşmak isterim:

1. KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU'NUN BÜYÜK TEORİK KATKISINI DERİNLEMESİNE ANLAYIN

Komünist Manifesto'nun ortaya çıkışı insanlık tarihi düşüncesinde büyük bir hadiseye karşılık gelir. Komünist Manifesto sayesinde bilimsel sosyalizmin temel ilkeleri ilk kez böylesine vurgulandı. Manifesto fikirlerini, amaçlarını ve niyetini açıkça vurgulayarak Marksizm ruhunun abidesi haline geldi. Komünist Parti Manifestosu aşağıdaki ana teorik katkıları yaptı:

Birincisi, Komünist Manifesto dünyayı bilimsel olarak derinlemesine açıklar. Komünist Manifesto, tarihsel materyalizm adını verdiğimiz yeni bakış açısıyla insanlara doğayı ve toplumu anlaması için bilimsel ve ideolojik bir silah sağlar. Düşünce tarihinde idealistler din, insan doğası ve bunun gibi fikirlerle kitlelerin sosyal olaylara dair anlayışlarını uzun süre yönettiler.

Marksizmin doğuşundan önce Ütopik Sosyalistler kapitalizmi yerden yere vurdular ve gelecek sosyal yapıyı resmetmeye çalıştılar. Buna karşın, Ütopik Sosyalistler ideallerini gerçekleştirmek için doğru yolu bulamadılar.

Marks ve Engels ise Komünist Parti Manifestosu ile kapitalizmin iç çelişkilerini ifşa etti ve tarihsel olarak sosyalizmin kapitalizmin yerini kaçınılmaz olarak alacağını açıkladı. Marksist partilerin esas aldığı metnin karakteristiği, temel programı ve stratejik prensipleri bilimsel sosyalizm ile diğer tip sosyalist düşünüşün arasına bir çizgi çeker. Komünist Manifesto'da tarihsel materyalizm, sınıf savaşı, proleteryanın tarihsel misyonu, yeni komünist toplum, insanın gelişimi ve piyasalar olmak üzere çok sayıda önemli vurguyu ileri taşır. Komünist Manifesto, insanlığın düşünce tarihinde nefes kesici bir anı temsil etmektedir. Zira Komünist Manifesto köleleştirilmiş toplumların tarihinin aslında sınıf savaşı olduğunu belirtir.

Komünist Manifesto, insanlığın gelişiminin üretici güçlerle ile üretim ilişkileri arasındaki ilişkiye bağlı olduğunu ve ekonominin üst yapıyı belirlediğini vurgular. Bununla birlikte üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkiler ve üretim biçimi ile üst yapı arasındaki uyumsuzluğun sosyal değişimi beraberinde getirdiğini Komünist Manifesto'da görürüz.

Komünist Manifesto,  kapitalist üretimin sosyalleşmesi ile üretim araçlarının özel mülkiyeti arasındaki iç çelişkiyi, kapitalizmin kaçınılmaz ölümünün tarihsel yasasını ve komünizmin kaçınılmaz zaferini ortaya koymaktadır. Engels'in söylediği gibi: "Prensiplere bakacak olursanız idealizmin parçalandığını göreceksiniz ama biraz daha yakından bakarsınız en gizli idealizmin bile parçalandığını göreceksiniz." Engels ayrıca devrimci pratiğin devrimci teoriyi belirleyeceğinin altını çizmiştir.

Komünist Parti Manifestosu'nun yayınlanmasından sonra, Marx ve Engels düşüncelerini geliştirmeye devam ettiler ve sonunda sistematik, eksiksiz bir ideolojik ve teorik sistem kurdular. Komünist Parti Manifestosu, insan toplumunun gelişim yasasına bilimsel bir bakış açısı sunan, mücadele, eleştirel ve devrimci ruhla dolu klasik bir eserdir.

Komünist Manifesto, halkın duruşuna bağlı, halkın çıkarları için çalışan ve tüm insanlığın kurtuluşu için çabalayan klasik bir eserdir. Marksist teorinin bilimsel ve devrimci doğası, dünyayı anlamamız ve dönüştürmemiz için güçlü bir ideolojik silah sağlar. Bu silah bilimsel dünya görüşünden ve diyalektik materyalizm ile tarihsel materyalizm metodolojisinden güç alır.

İkinci olarak, Komünist Manifesto Marksist siyasi partinin gelişmiş karakterini derinlemesine ortaya koyar. Komünist Parti Manifestosu partinin proletaryanın çıkarlarından ayrı bir çıkarı olmayacağını ustaca açıklar. Pratikte, Komünist Parti çeşitli ülkelerde en iradeli işçilerin parti içinde daha fazla temsilini teşvik ederken teoride ise yığınların üzerindedir. Parti somut şartları, süreçleri, sonuçları anlar ve bir yandan somut durumu tahlil ederken diğer yandan da geleceğin toplumsal şekillenişini temsil eder. Bu nedenle Marksist partiler en gelişmiş ve adanmış unsurları içerir. Komünistler de yorulmaz ve cesur askerler olmalıdır. Bu düşünceler Marksist siyasi partilere özünü korumak ve kendini geliştirmek adına temel ilkeleri sunar.

Üçüncü olarak, Komünist Manifesto, Marksist partilerin siyasi duruşunu açıklar. Buna göre, Marksist partiler doğasını saklama gereğini duymadan proletarya ve insanlık tarihini ileri taşıyacak kitlelerin yanında dururlar.

Üretici güçlerin temsilcisi olan proletarya kapitalizmin mezar kazıcısı, yeni sosyal sistemin mimarıdır. Proletarya hareketi yığınlardan bağımsız ve onların yararına faaliyet gösterirler. Bu belirgin siyasi duruş halkın tarihin öznesi olduğunu belirgin şekilde vurgular ve Marksist siyasi partilerin temel doğasını ve amacını tam olarak somutlaştırır.

Dördüncü olarak, Komünist Manifesto usta bir şekilde Marksist partilerin büyük ideallerini izah eder. Marksist partilerin amacı komünizmi tesis ederek insanlığı özgürleştirmek ve onun her alanda gelişmesini sağlamaktır.

Bu büyük ideal komünistlerin nesillerce sadık ve boyun eğmez ideallerinin manevi dayanağı ve eski dünyayı yıkıp yenisini kuracak kitleleri birleştirmek isteyen Marksist partilerin bayrağıdır.

Beşinci olarak,  Komünist Manifesto, Marksizm'in devrimci programını derinlemesine ortaya koyar. Komünist Manifesto'ya göre, işçi devriminin ilk adımı proletaryayı hakim sınıf haline getirmek, demokrasiyi kazanmak ve üretici güçlerin verimini mümkün olan en kısa sürede yukarıya taşıyacak siyasi düzeni tesis etmektir.

Bugün kimi yöntemler uygulanabilir olmasa da Komünist Manifesto üretici güçlerin gelişimini sağlayacak önlemleri sıralar ki metindeki içeriğin olumlu muhtevası bugün hala günceldir.  

Bu fikirler, halkı devrimci mücadele yürütmeye, silahlı kuvvetler tarafından siyasi iktidarı ele geçirmeye ve Marksist siyasi partilerin iktidarı ele geçirmesinden sonra da hâkim güç yapısını güçlendirmeye yönlendirmiştir. Komünist Manifesto'daki fikirler sosyalist demokrasinin ve üretici güçlerin gelişimi ile sosyal ilerlemenin devamlılığında geniş kapsamlı öneme sahiptir.

Altıncı olarak, Komünist Manifesto Marksist siyasi partilerin enternasyonalist ruhunun altını çizer. Komünist Manifesto, ulusal sınırları aşan ve sürekli olarak dünya pazarını açan kapitalist üretimin derinlemesine bir analizini yaptı ve üretimin (maddi ve kültürel) eğilimini bilimsel olarak tespit etti.

Komünist Manifesto ayrıca, komünizmin dar bir bölgesel hareket olmadığı ve işçi sınıfının tamamen özgürleşmek istiyorsa tüm insanlığı özgürleştirmesi ve küresel düzlemde proletaryayı birleştirmesi gerektiğini belirtiyor. Bu Marksist partilerin tüm dünyadan beslenmeleri, insanlığa fayda sağlamaları ve ortaklaşa daha iyi bir dünya yaratmaları için bilimsel-teorik bir temel sağlar.

Komünist Parti Manifestosu, bizim üzerinde yeniden çalışmamıza değecek ve ideolojik çizgimizi besleyecek teorik katkılar yapan bir hazinedir.

2. KOMÜNİST MANİFESTO'NUN DÜNYA SOSYALİST HAREKETİNE OLAN BÜYÜK ETKİSİNİ DERİNLEMESİNE ANLAMAK

Komünist Manifesto'nın yayımlanması dünyadaki sosyalist hareketin gelişimini teşvik ederken insanlık tarihini de derinlemesine değiştirdi. Engels'in söylediği gibi Komünist Manifesto "Tüm sosyalist literatürdeki en yaygın uluslararası çalışma ve Sibirya'dan Kaliforniya'ya kadar milyonlarca işçi için ortak bir program" olarak ortaya çıktı.

Marks'ın önderliğindeki Uluslararası İşçi Sendikası (tarihsel olarak ilk enternasyonel ifadesiyle bilinir) çeşitli ülkelerdeki işçi mücadelesini ve baskı altındaki ulusların özgürleşmesini destekledi. 1871'deki Paris Komünü burjuvaziyi devirmek ve halkın yönetimini kurmak için ilk büyük girişimdi. İşçi sınıfı mücadelesi siyasi oy hakkı, sekiz saatlik çalışma süresi ve mevzuatlar gibi geçmişte elde edilmesi zor büyük başarılara imza attı.

1917 yılında Lenin Ekim Devrimi ile kapitalizmin en zayıf halkasında kırılma yaratarak dünyadaki ilk sosyalist ülkeyi kurdu ve sosyalizm teoriden pratiğe doğru devasa bir attı. Ekim Devrimi, Komünist Manifesto'nun doğruluğunu kanıtlarken proleter devrim ve ulusal özgürlük mücadelesine birçok ülkede yardım etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda ülke sosyalist yola girerken, sosyalizm bir ülkeden diğer ülkeye gelişti ve güç kazandı.

Partimizin eski nesil devrimcileri, Komünist Partinin Manifestosu'nun etkisi altında devrimci yola girdi. Partimizin ilk parti platformu Komünist Partinin Manifestosu'nun ruhuna uygun olarak formüle edildi. Yeni demokratik devrimci yol, sosyalist devrimci yol, sosyalist inşa yolu ve partimizin açtığı Çin özelliklerine sahip sosyalist yol, Marksizmin temel ilkelerini Çin'in somut gerçekliği ile birleştiren harika eserlerdir. Çin Komünist Partisi, Komünist Manifestosu ruhunun sadık bir takipçisidir.

Komünist Parti Manifestosu, modern zamanların en etkili eserlerden biridir. Geride bıraktığımız 170 yılda Komünist Manifesto 200'den fazla dile çevrildi ve binlerce baskısı ile en büyük tiraja sahip kitaplardan biri oldu. Son 20 yılda çeşitli Batılı kurumlar Marks'ı "Milenyum düşünürü" seçti ve Marks en etkili bilim insanları listesinde tepelerde yer alıyor.

2008 finansal krizinin ardından Marks'ın ateşi dünyayı yeniden sardı ve Komünist Manifesto ve Das Kapital tekrar en çok arananlar listesinde zirveye çıktı. Gerçekler Komünist Manifesto'nun gücünün ebedi ve dünya tarihi üzerindeki etkisinin de derinden olacağını kanıtlıyor.

Çeviri: Gökhun Göçmen

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in konuşmasının ikinci bölümü (Tıkla ve oku)