Petrokimya şirketleri yatırım alanlarını genişletebilirler

Petrokimya şirketleri yatırım alanlarını genişletebilirler

China Daily / Zhang Junwei

Yeni altyapı geleneksel işler için yeni gelişme fırsatları sunuyor.

Çin'in altyapı inşası 1970'lerin sonunda reform ve dışa açılmanın başlamasından bu yana hızlı bir büyüme yaşadı. Ama yollar, köprüler, limanlar ve boru hatları gibi altyapı tesisleri geleneksel altyapı kategorisine aittir. Çin politika belirleyicileri son toplantılarda "yeni altyapı"ya kafa yoruyorlar.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) göre, yeni altyapı projeleri üç kategoriye ayrılabilir. İlk kategori enformasyon temelli altyapıdır, asıl olarak 5G ve şeylerin interneti gibi yeni nesil enformasyon teknolojisine ve veri merkezleri ile akıllı işleme merkezlerinin temsil ettiği işleme gücü altyapısını içerir. İkinci kategori bütünleşmiş altyapıdır, asıl olarak internetin derin uygulanması, büyük veri, yapay zekâ ve geleneksel altyapının dönüşümü ile üst düzeyi çıkarılmasını destekleyen akıllı ulaşım, akıllı ağlar ve akıllı şehirler gibi diğer teknolojileri içerir. Üçüncüsü yenilik altyapısıdır, büyük bilimsel ve teknolojik altyapı, bilim ile eğitim altyapısı ve sanayi teknolojisi yenilik altyapısı gibi.

YENİ ALTYAPI FIRSATLARI

Morgan Stanley'in bu yılın başında yayınladığı "Çin'in Kentleşmesi 2.0: Yeni Altyapı Fırsatları" araştırma raporu, Çin'in daha fazla kentleşmesinin önündeki engelleri aşmak için üç girişim olduğunu söylüyor; süper kent kümeleri oluşturmak, akıllı kentler kurmak ve tarım sektörünü modernize etmek. Sonuç olarak, şehirler arası yüksek hızlı tren yolları ile transit tren yolları inşası, yapay zekâ ve veri merkezleri, 5G baz istasyonu altyapısı, endüstriyel şeylerin interneti, ultra yüksek voltaj enerji şebekeleri ve elektrikli araçlar şarj istasyonlarının temsil ettiği yeni altyapı için yıllık olarak yapılan ortalama yatırım 2020-2030'da 177 milyar dolara yükselebilecek. Bu da geçen üç yılın yıllık ortalamasının (2017-2019'da 100 milyar dolar) yaklaşık iki katı demek. Bu arada Morgan Stanley şehirler arası yüksek hızlı tren yolları ve transit tren yolları, endüstriyel şeylerin interneti yatırımlarında özel sektörün ortalama payının sırasıyla iki katı artarak yüzde 25'den yüzde 50'ye ve yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkmasını beklerken, elektrikli araç şarj istasyonları, yapay zekâ ve veri merkezlerine özel yatırımın sırasıyla yüzde 75 ve yüzde 44 civarında kalmasını bekliyor. Morgan Stanley'in "yeni altyapı" tanımı NDRC'nin tanımından farklı olsa da, bu rapordan yeni altyapının başarı şansı konusunda aydınlık bir gelişmeyi görebiliriz.

Geleneksel işler, bu yeni eğilime nasıl uyum sağlayabilir? Örnek olarak petrokimya şirketlerini alırsak, şunlar yapılabilir.

İlk olarak, bu firmaların üretim ve dağıtım ağlarının sayısal dönüşümünü hızlandırmaları gerekir. Bir firmanın sayısal dönüşüm kapasitesinin rekabetçiliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu açıkça anlaşılırsa, petrokimya şirketlerinin zaten geniş biçimde kullanılmaya başlanmış büro yazılım ve internet temelli yönetim sistemi temelinde akıllı fabrikalar ile akıllı lojistiğin kurulmasını aktif biçimde desteklemeli ve ekonomik performans ile rekabetçiliği iyileştirmek için sanayi için örnek projeler yaratmalıdır. Buna dayanarak, bu şirketler yeni iş modelleri, iş büyütme noktaları ve gelir kaynakları geliştirebilir. Örneğin, petrokimya sanayinde imalat zekâsı, güvenli nakliye ve güvenli ürün için çözüm sunucusu olmak için "internet artı" pratiklerini geleneksel işleri ile kombine edebilirler.

"İNSAN YÖNELİMLİ" ŞİRKET KÜLTÜRÜ İLE YÖNETİM ANLAYIŞI YARATMAK ÖNEMLİ

İkincisi, bu şirketler sağduyulu bir şekilde iş çeşitlendirmeyi desteklemeli ve sürekli biçimde yeni altyapı ve doğmakta olan endüstrilerle ilgili işlere katılmalıdırlar. Petrokimya sanayi, ölçek üretimi, standart çalışma prosedürleri ve standartlaşmış ürünlere sahip tipik sermaye yoğun bir sanayidir ve dolayısıyla "mekanik verimlilik merkezli" şirket kültürü ile yönetim modeline sahiptir. Tipik olarak bilgi yoğun sanayiler olan yeni altyapı ve doğmakta olan sanayiler için profesyonel beceriler şirket için en önemli üretim faktörü olduğu için, "insan yönelimli" bir şirket kültürü ile yönetim anlayışı yaratmak önemlidir. Petrokimya sanayi işlerini çeşitlendirirken, farklı şirketler ile sanayiler arasında şirket kültürü ve yönetim anlayışları bakımından çıkabilecek potansiyel çatışmaları uygun biçimde idare etmelidir, yoksa iş çeşitlendirme stratejilere başarısız olabilir. Şirketler, satış ağları, müşteri temelleri, marka çekiciliği ile insan kaynakları gibi stratejik kaynaklarını ve kapasitelerini dikkatli bir biçimde değerlendirmelidir. Kendi kaynakları ile güçlerini tümüyle anladıktan sonra, yeni iş alanlarının, stratejik kaynakların ve potansiyel ortakların temel kapasiteleri ile muhtemel bir stratejik ortaklıktan sonra iş ve kültürel bütünleşmenin gerektirdikleriyle ilgili derinlemesine bir inceleme yapmalıdır. Özellikle, petrokimya sisteminin devasa satış ağı düşünüldüğünde, petrokimya şirketleri akıllı lojistik ve akıllı perakende satışı bir kalkınma doğrultusu olarak ele alabilirler.

Başka bir iyi fikir, State Grid gibi şebeke şirketleri ile akıllı şarj sistemleri geliştirmek için stratejik iş birliği yapabilirler. Ancak böyle bir stratejik iş birliğinin başarısının, şarj istasyonlarının teknik standardı, şebeke sisteminden destek ekipmanı ve elektrikli araçların popülerleşmesi gibi birçok ön koşulu vardır.

PETROKİMYA ŞİRKETLERİ YATIRIM ALANLARINI GENİŞLETEBİLİRLER

Son olarak, petrokimya şirketleri yeni altyapı ve doğmakta olan sanayilerin büyüme fırsatlarından faydalanmak için kendi yatırım alanlarını daha da genişletebilirler. Olgun bir sanayideki şirketlerin normal olarak uygun bir nakit akışı vardır. Petrokimya şirketleri yeni altyapı projelerine doğrudan ya da dolaylı olarak katılmak için yatırım fonları kurabilir. Bunun üç muhtemel yolu var. İlki yeni altyapı projelerine kamu-özel ortaklıkları (PPPs) yoluyla katılmak, iş ortakları ile el ele vermek ya da bunu tek başına yapmak. İkincisi, dikkatli hedef seçme temelinde öz sermaye yatırımları yoluyla doğmakta olan sanayilerde özel projelere katılmak. Üçüncü yol, geleneksel altyapı projelerinden istikrarlı yatırım getirisi kazanmak için varlığa dayalı menkul kıymet işlemlerine aktif biçimde katılmak, ki bu da hükümetin yeni altyapı geliştirme teşvikleri ortamında hızlı bir büyüme yaşayacaktır.

Geleneksel firmalar yeni altyapının üssel büyümesinden kaynaklanan fırsatları yakalamalıdır.