Maliye Bakanı Ağbal'dan “Torba Yasa” Açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal'dan “Torba Yasa” Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclise sevk edilen torba yasa tasarısıyla vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiğini belirterek, "Mükellefler vergi dairesine uğramadan bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek." ifadesini kullandı.

 Bakan Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Meclise sevkedilen ve "torba yasa" olarak bilinen "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın" içeriğine ilişkin bilgiler verdi.

Telekom sektörünün kamuya yükümlülükleri̇yle i̇lgi̇li̇ köklü deği̇şi̇kli̇klere gi̇di̇ldiğine dikkati çeken Ağbal, yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirildiğini belirtti.

Ağbal, cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan ÖİV'nin yüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenlendiğini ifade ederek, "Böylece vatandaşlarımız telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşık yapıdan kurtuluyor ve vergi oranları aşağı indiriliyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Halihazırda telekom operatörlerinin, kurdukları TrX cihazların adedine bağlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna telsiz ücreti ödediğine işaret eden Ağbal, yapılan değişiklikle bunun yerine operatörlerden aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacağını kaydetti. 

Ağbal, ön ödemeli hatlardan alınacak ÖİV'nin sağlanan hizmete göre farklılaştırılacağını belirterek, yurt dışında gerçekleşen telefon konuşmaları ile data hizmetleri için yurt dışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacağını vurguladı. 

Tasarıyla telefon operatörlerinden alınan Hazine payının takip ve tahsil yetkisinin, Hazine Müsteşarlığından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verildiğini ifade eden Ağbal, eksik ödenen Hazine payı tutarı üzerinden hesaplanan 3 kat cezanın 1 kata indirildiğini bildirdi.

Ağbal, Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilen hazine payı denetimlerinin Maliye Bakanlığınca yapılmasının sağlandığına işeret ederek, eksik ödendiği için ilave talep edilen Hazine paylarına ilişkin devam eden davaların sonlandırılması amacıyla mevcut davalardan feragat edilmesi halinde alacak aslının tamamıyla gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında ödenmesi, 3 kat ceza ve buna bağlı faizlerin silinmesi yönünde kanun düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Bakan Ağbal, ayrıca tasarıyla makineler arası iletişim sağlanması amacıyla tesis ettirilen telekom aboneliğinde telsiz ücretine muafiyet getirildiğini açıkladı.

- Bankaların türev işlemlerine BSMV istisnası

Finans sektörüne yeni vergi kolaylıklarının yolda olduğunu aktaran Ağbal, bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) istisnası getirildiğini kaydetti. 

Ağbal, finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getirildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanında yurt dışından kaynak teminini kolaylaştırmak amacıyla özel amaçlarla kurulan şirketler kanalıyla getirilecek finansman için düzenlenecek sözleşmelerden Damga Vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor."   

- Gümrük Vergi̇si̇'nde muafi̇yetler kaldırılıyor  

Tasarıda, Gümrük Vergisi'nden muaf ürünler için muafiyetlerin kaldırıldığını, bunun yerine vergi had ve nispetlerinin sıfır olarak belirlendiğini ifade eden Ağbal, "Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Ağbal, engellilere ÖTV'siz araç satışı uygulamasındaki̇ suistimallerin önüne geçmek için bu uygulamanın vergisiz fiyatı 70 bin liranın altındaki araçlarla sınırlandırıldığını bildirdi. 

- Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi

Tasarıda şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi verildiğini vurgulayan Ağbal, yurt dışında yatırım yapma amacıyla kurulan fonlara, Türkiye'de yapacakları yatırımlar kapsamında Hazine Müsteşarlığı bütçesinden kaynak aktarılabilmesine imkan sağlandığını belirtti. 

Ağbal, Hazine Müsteşarlığınca girişim sermayesi fonlarına ve katılım bankalarının oluşturdukları fonlara kaynak sağlanabilmesi amacıyla yasal düzenleme yapıldığına işaret ederek, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla kitle fonlama platformları üzerinden sermaye piyasalarında kaynak toplanmasına imkan sağlandığını bildirdi.

- Türk Patent ve Marka Kurumu şirket kurabilecek

Ağbal, btasarıyla teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanlarında bulunan sanayi sitelerinin ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin tahsis amacı değişikliklerinde 20 yıllık ot bedelinin alınmamasının öngörüldüğünü belirtti. Ağbal, 15 Nisan 2000 tarihinden önce OSB'lerde bağımsız bölüm oluşturularak birden fazla kiracıya kiralanan tesislerin, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmış ya da kat mülkiyeti tesis edilmiş olması ve OSB tarafından uygun görülmesi şartıyla birden fazla kiracıya kiralanabilmesinin sağlandığını ifade etti. 

Ağbal, 4325 ile 5084 sayılı kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine arsa satılan ancak bu yatırımları tamamlayamayanlar için, 2 yıl ek süre verilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Endüstri bölgeleri sınırları içinde yapılacak ve hazırlama usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, parselasyon planları ve değişiklikleri, altyapıyla ilgili etüt, harita, plan ve projelerin Bakanlık tarafından onaylanması, onaylı imar ve parselasyon planlarının Bakanlık internet sitesinde bir hafta süreyle ilan edilmesi, itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe girmesi sağlanıyor." 

Türk Patent ve Marka Kurumunun yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabilmesi ve kurulmuş şirketlere ortak olabilmesinin sağlandığını belirten  Ağbal, sanayi işletmelerinin üretimleri sonucu nihai sanayi malı hüviyetine kavuşmuş bir ürünün alım veya satımının borsa tesciline tabi olmamasının ve muamele tescil ücreti ödenmemesinin sağlandığını vurguladı.

Ağbal, kooperatiflerin ortak dışı işlem yapmaları halinde vergi muafiyetinin kalkmaması, buna karşılık ortak dışı işlemlerin ayrı bir iktisadi işletme olarak değerlendirilip vergilendirilmesinin öngörüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınmasını sağlamak üzere, kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredeceğiz. Diğer illerde ise Emlak Vergisi değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine satılmasını sağlayacağız."

Tasarıda, kamu ihalelerinde istekli ve yüklenicilerin, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini teminat mektubu olarak verebilmelerine imkan sağlandığını belirten Ağbal, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerle ilgili mesleklerde çalışanların, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olmaları halinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar, tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan belge masrafıyla sınav ücretlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar karşılanmaya devam edilmesinin sağlanacağını bildirdi.

- Mükellefler bütün işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek

Ağbal, düzenlemeyle vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiğinin altını çizerek, "Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebileceklerdir. Böylece Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, yurt dışında düzenlenmiş banka kartlarının vergi borçlarının ödenmesinde kullanılması halinde bankaların bu ödemeler üzerinden komisyon almasına imkan sağlandığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti: 

"Gerçek kişiler için ikametgah adresi olarak MERNİS adresinin tebligat adresi şeklinde kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılmaktadır. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmaktadır. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere bu borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları için verilen 7 günlük süre mükelleflere yardımcı olmak amacıyla 15 güne çıkarılmaktadır. Transfer fiyatlandırmasıyla ilgili yöntem belirleme anlaşmalarında (peşin fiyatlandırma anlaşmaları) alınmakta olan 57 bin lira harç kaldırılmaktadır."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Torba Yasa Tasarısı ile elektronik ortamda yurt dışından Türkiye'deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara Katma Değer Vergisi (KDV) bakımından Türkiye'de vergi mükellefi olma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Ağbal, yazılı açıklamasında, bugün TBMM'ye sevk edilen ve "Torba Yasa" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda kayıtdışılıkla mücadele ve tahsilat etkinliğinin artırılması için düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda "Vergi borcu yoktur" uygulamasının yapıldığı kamu kurumlarının kapsamının genişletildiğini ifade eden Ağbal, elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla internet ortamında ticari faaliyette bulunanlara Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildiğini kaydetti. 

Elektronik ortamda yurt dışından Türkiye'deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye'de vergi mükellefi olma kuralı konulduğuna dikkati çeken Ağbal, GİB'e kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve tahsilat etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli kaynaklardan veri toplaması ve risk analizine tabi tutabilmesi imkanı sağlandığını bildirdi.

Ağbal, "GİB ile SGK'nın mükelleflere yapacakları iade sırasında diğer idarenin alacağı varsa, yapılacak iadeden mahsup edilmesi de öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

- Kamu harcamalarının yönetiminde etkinlik

Tasarıda kamu harcamalarının yönetiminde etkinliği sağlamak üzere düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Ağbal, Maliye Bakanlığının, taşeron işçi çalıştıran kamu kurumlarının çalışanların sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavan belirleme yetkisi aldığını kaydetti.

Ağbal, kamu harcamalarında e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırması için bakanlığa ilave yetkiler verildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Belediye meclislerine, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz su teminine imkan sağlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücretinin tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenmesi ve konutlar için tespit edilen en düşük su ve atık su tarife ücretinden yüksek olmaması hususu düzenlenmektedir. Belediyelerin temiz şebeke suyu hizmeti veremediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep etmemeleri, kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talebinde bulunmamaları sağlanmaktadır."

- Kaçak sarmalık tütün ticaretiyle etkin mücadele

Ağbal, taslakta kaçak sarmalık tütün ticaretiyle mücadele için kapsamlı düzenlemeler yapıldığını belirterek, tütün üretiminde açık artırma sisteminin kaldırıldığını, üretiminin sadece sözleşmeli olarak yapılmasına izin verildiğini, sözleşmeli üretim dışında tütün üretene idari, ticaretini yapanlara adli cezai müeyyide getirildiğini kaydetti.

 Sözleşmeli olarak ürettiği tütünü alıcısına satmayıp yasa dışı yollardan satmak isteyenlere idari para cezası getirildiğine dikkati çeken Ağbal, "Makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurulması, satılması, bulundurulması ve nakledilmesi yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenlere cezai müeyyide öngörülmektedir. Kendi ihtiyacı için 50 kilograma kadar üretenler hariç, idari para cezasının tek kademe olarak uygulanması düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbal, "Taslakta, ısıtma yöntemi̇yle si̇gara üreti̇mi̇ne i̇mkan veren yasal düzenleme yapılmaktadır. Sadece i̇şleyi̇p tekrar i̇hraç etmek üzere tütün i̇şleme fabri̇kalarına tütün i̇thalat i̇zni̇ veri̇lmektedi̇r." bilgisini aktardı.

- Arazi toplulaştırma projeleri hızlandırılacak

Arazi̇ toplulaştırma projeleri̇ni̇n hızlandırılması amacıyla önemli̇ düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Ağbal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu projelerin uygulanması esnasında süreci hızlandırmak için yeni yetkiler verildiğini ve yapılan işlemler üzerindeki vergilerin kaldırıldığını bildirdi.

Ağbal, madenci̇li̇ği̇n geli̇şmesi̇ ve maden sahalarının etki̇n kullanımını sağlamak amacıyla önemli̇ deği̇şi̇kli̇kler yapıldığına işaret ederek, maden ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili ÇED raporu hazırlanmasında kamu kurumlarının 3 ayda işlemlerini bitireceklerini, belirli hallerde ÇED raporunun aranmaması hususunun düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Ağbal, şunları kaydetti: 

"Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayanların söz konusu ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme yapılmaktadır. Maden işletme ruhsatı alan ancak yeterli üretim yapmayanların ruhsatlarının iptal edilmesi hususu düzenlenmektedir. Orman sahasında yer alan maden sahalarının kullanımında orman arazi bedeli veya herhangi bir bedelin, işletme döneminin ilk on yılında alınmaması öngörülmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirme, bunları bölerek yeni ruhsat talep etme ve bu ruhsatları ihale etme yetkisi verilmektedir."

Ağbal, FATİH Projesi̇'ni̇n hi̇zmet alımıyla uygulamaya gi̇rebi̇lmesi̇ i̇çi̇n vergi̇ kanunlarıyla di̇ğer i̇lgi̇li̇ mevzuatta kolaylıklar sağlandığını bildirdi. 

- Diğer önemli düzenlemeler

 Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliklere paralel Merkez Bankası içinde yer alan Denetleme Kurulunun kaldırıldığını belirten Ağbal, taslakta yer alan diğer düzenlemeleri şöyle sıraladı:

- Mevsimlik tarım işçisi olarak bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici yer değiştirenlerin kimlik bildirimlerinin, bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınması sağlanacak. 

- Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı kişi başına aylık bakım ücreti tutarıyla bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için verilecek aylık sosyal yardım tutarı her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müşterek belirlenecek. 

   - Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanacak.

- Sulama alanlarında kalan tarım arazilerinin zorunlu nedenlerle tarım dışı amaçlarla kullanılmasının gerektiği durumlarda Toprak Koruma Kanunu hükümleri uygulanacak.

- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süresi 3 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Ayrıca onarım veya inşa karşılığı kiralamalarda; onarım ve inşa bedeli göz önüne alınarak kira süresi Genel Müdürün onayıyla 20 yıla, Meclis kararıyla 49 yıla kadar tespit edilebilecek.

- Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerde yer alan hayır şartlarını gerçekleştirmek üzere amacı veya faaliyet konuları arasında eğitim, sağlık, kültür veya sosyal yardım bulunan yurt dışında kurulu tüzel kişilere Başbakan yardımcısının onayıyla şartlı veya şartsız yardım yapılabilmesi sağlanacak. 

- Spor Toto Teşkilat Başkanlığına spor loto ihalesine ilişkin bazı hususlarda ilave yetkiler verilerek, ihalenin gerçekleşmemesi halinde bir yıla kadar pazarlık usulüyle hizmet ihalesi yapma yetkisi tanınacak. 

- Devlet desteklerine ilişkin ikinci mevzuatın çıkarılmasında süre Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. 

- Büyükşehir Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası köy iken mahalleye dönüşen yerlerde bulunan ve vergiden muaf işletmelerin bu muafiyetleri mahalleye dönüştükten sonra da 2020 yılı sonuna kadar devam edecek. 

- Belediyelerin sokak aydınlatma giderlerinin Hazine tarafından karşılanmasına ilişkin sistemde değişiklikler yapılıyor. 

- TCDD Taşımacılık AŞ'nin kamu hizmet yükümlülüğü süresi 2020 yılı sonuna kadar uzatılacak. 

- Tüketici Koruma Kanunu'nda denetime bağlı ortaya çıkan idari para cezaları, makulleştirmek amacıyla aşağı çekiliyor. 

- Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda sistemin işleyişinde ortaya çıkan sorunları çözmek ve sistemi etkin bir şekilde hayata geçirmek için düzenlemeler yapılması öngörülüyor. 

- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarının kullanımında haksız ve yersiz alınan teşvik ve primlerin tahsilinde 6183 sayılı Kanun'un uygulanması sağlanıyor. 

- Köy yerleşim alanında köy tüzel kişiliğinden satın aldığı arsada evini öngörülen sürede yapmayan veya bedelini ödemeyenlere 31 Aralık 2020'ye kadar ilave süre veriliyor. 

- Liman sahası içindeki batık gemilerle havalimanlarında bırakılan uçakların kaldırılmasını sağlamak üzere çerçeve düzenleme yapılıyor.

- Sivil havacılık alanında uçuş emniyetini artırmak üzere kapsamlı düzenlemeler yapılıyor. 

- "Şehit çocuklarının kamuda istihdamı"

 Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1. maddesi kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin yaş sınırı aranmaksızın bundan yararlanmasının sağlanacağını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Baba veya annelerini kaybeden şehit çocuklarımızın kamuda istihdam edilmelerinin; şehit anne, baba ve kardeşlerinin yaş ortalamaları düşünüldüğünde, şehit çocuklarının istihdam hakkından yararlanma yaşı açısından avantajlı olması, birçok şehit kardeşi, annesi ve babasının yaş ortalamasının yüksek olması ve halihazırda iş sahibi olmaları nedeniyle anne, baba ve kardeşlerinin istihdam hakkını kullanmaması durumunda bu hakkın şehit çocukları veya şehidin eşi tarafından kullanılabilmesi öngörülmektedir. Terörle mücadele esnasında yaralanan vazife malulleriyle 15 Temmuz darbe kalkışmasının bastırılması esnasında yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamamaktadır. Yapılan düzenlemeyle bu kişilerin 'hizmetli' unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine 'memur' unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanmaktadır."

   Ağbal, işsizlik ödeneği başvurularının izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılması, işsizlik ödeneğinin, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenmesi ve ödeme tarihinin öne çekilmesi hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bakan Ağbal, ANKAPARK alanıyla ilgili olarak da "Atatürk Orman Çiftliğinin Ankara Büyükşehir Belediyesine ANKAPARK alanını 10 yıl süreyle kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılmaktadır." ifadesini kullandı.